Deze huisregels zijn opgesteld in de vorm een aantal algemene voorwaarden en een aantal specifieke aanbevelingen om te komen tot een zo effectief mogelijke training. De huisregels / algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 januari 2010.


 1. Graag een ouder / begeleider aanwezig bij de lessen om de oefeningen thuis ook goed uit te kunnen voeren. Eventueel pen en papier om te schrijven meenemen.


 2. Zo mogelijk elke dag 15 minuten MRT oefeningen thuis doen, voor een zo snel en optimaal mogelijk resultaat.


 3. Graag wachten op de gang als de les voor die van uw kind nog niet is afgelopen, dit om de kinderen in die les niet af te leiden.


 4. Facturering vindt plaats achteraf, aan het einde van de maand. U wordt vriendelijk verzocht de facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen op de bankrekening die op de factuur staat vermeld.


 5. Alle kosten verbonden aan het innen van door u niet tijdig betaalde facturen, worden bij u in rekening gebracht. U moet hierbij denken aan wettelijke rente (deze is 4% met ingang van 1 juli 2009; zie ook www.postbus51.nl) en administratiekosten van € 2,50 per herinnering voor ieder herinnering vanaf (en inclusief) de 2e herinnering.


 6. Als ik bijvoorbeeld door ziekte verhinderd ben om de les te geven, zal ik u zo snel als mogelijk daarvan op de hoogte stellen. Dit zal ik doen per telefoon, email, of op de website. In dit geval zal de les uiteraard niet in rekening worden gebracht. De website is te vinden onder www.mrt-mercurius.nl.


 7. Bij afwezigheid van uw kind hoeft de les niet betaald te worden als u dat meer dan 24 uur van te voren aan mij heeft gemeld. Meldt u zich binnen 24 uur af voor de les, dan behoud ik mij het recht voor om de helft van het reguliere lesgeld in rekening te brengen. Meldt u zich helemaal niet af, dan behoud ik mij het recht voor het volledige reguliere tarief in rekening te brengen.


 8. Afmelden kunt u telefonisch doen via 06 2528 7700, of per email via fbravenboer@zonnet.nl. Afmeldingen in het weekend graag per email.


 9. Voor de voortgang van de ontwikkeling van uw kind is het heel belangrijk om geen lessen te missen. Ik adviseer u daarom dringend pas af te melden als het echt niet anders kan.


 10. Op maandagen die in vakanties vallen of nationale feestdagen zijn, zijn er geen MRT lessen. Die vrije maandagen staan in een rooster die u van mij krijgt bij aanmelding. Ook zijn ze na te lezen op de website. Uiteraard worden ook deze vrije dagen niet in rekening gebracht.


 11. Wilt u stoppen met MRT, geeft u dit dan schriftelijk of via email aan mij door. Stelt u mij hiervan binnen 1 week voor de eerstvolgende les op de hoogte, dan wordt deze les alsnog in rekening gebracht.


 12. Ten slotte: mrt-mercurius kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers / deelneemsters aan de MRT-training, dan wel van hun ouders / begeleiders. Bovendien kan mrt-mercurius op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen van deelnemers / deelneemsters aan de MRT-training, dan wel van hun ouders / begeleiders, die plaatsvinden voor, tijdens of na de MRT-training op de locatie waar de MRT-training plaatsvindt.Met vriendelijke groet,


Wendelyn Bravenboer.